Skip to main content

Устав

НА БЪЛГАРСКО ОРТОДОНТСКО ОБЩЕСТВО

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел и е учредено като доброволно, неполитическо, нестопанско и самоуправляващо се обединение на ортодонтите в България.
 2. Сдружението извършва дейност в частна полза.
 3. Наименованието на сдружението е „БЪЛГАРСКО ОРТОДОНТСКО ОБЩЕСТВО“.
 4. Седалището на сдружението е: град София, район“Триадица“.
 5. Адресът на управление на сдружението е: град София, район „Триадица“, улица „Георги Софийски“ № 1.
 6. Сдружението се учредява без срок.
 7. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.

II. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ

 1. Цел на сдружението е да подпомага развитието на ортодонтската теория и практика; да подпомага развитието на денталната наука; да подпомага специализацията и квалификацията на лекарите по дентална медицина; да насърчава сътрудничеството и обмена на специалисти, както и да подпомага преките контакти между българските и чуждестранни лекари по дентална медицина; да подпомага организирането на национални и международни научни прояви – срещи, симпозиуми, конференции, семинари; да защитава професионално-съсловните интереси на денталните лекари, членуващи в сдружението.
 2. Сдружението работи като свободен форум, в който се поставят на обсъждане приоритетни задачи и проблеми в областта на ортодонтията, на денталната помощ и профилактиката, както и на професионалното реализиране на членовете на сдружението и се търсят пътища за тяхното решаване.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 1. Средства за постигане на целите са: провеждане на мероприятия от организационен, творчески, рекламен и информационен характер – семинари, срещи, симпозиуми, конференции, конгреси и дискусии.
 2. Организиране на форми за ортодонтска квалификация на денталните кадри; установяване на контакти между български и чуждестранни дентални лекари и организации на такива; организиране на научни прояви – срещи, симпозиуми, конференции, семинари и курсове; провеждане на лекции относно информиране членовете на сдружението и на други практикуващи лекари по дентална медицина за защита правата и професионално-съсловните им интереси.
 3. Организиране на обсъждане и дискусии относно приоритетни задачи и проблеми в областта на ортодонтията, на денталната помощ и профилактиката, както и на професионалното реализиране на членовете на сдружението.
 4. Финансиране и подпомагане на обучението и квалификацията на млади специалисти; повишаване на квалификацията на членовете на сдружението, както и на изявени в областта на ортодонтията специалисти.
 5. Оказване практическа помощ на ортодонтите при осъществяване на професионално-практическата и научната им дейност.
 6. Набиране и разпространяване сред ортодонтите на новости в областта на науката и практиката в денталната помощ; информиране за степента на развитие на ортодонтската наука в чужбина; издаване на информационна литература, аудио- и видеоматериали, свързани с целите и дейността на сдружението.
 7. Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност на сдружението и която противоречи на Закона. Приходите от дейността на сдружението ще се ползват само за постигане на неговите цели.

IV. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Членове на сдружението могат да бъдат дентални лекари – ортодонти и дентални лекари, практикуващи и специализиращи ортодонтия и студенти, които приемат идеите, целите и Устава на сдружението и са готови с личното си участие да допринесат за тяхната реализация.
 2. 1) Членовете на сдружението се приемат и изключват с решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство.
  2) Кандидатстването на нови членове става с молба до Управителния съвет.
 3. Напускането на сдружението става със заявление пред Управителния съвет.
 4. Изключването от сдружението е крайна мярка и се прилага в следните случаи:
  • при неизпълнение на задълженията и препятстване постигането на целите на сдружението с умишлени действия или бездействия;
  • при влошаване на личната репутация в обществото;
  • при неплащане на членския внос;
  • при грубо нарушение на Устава или на законите на страната;
 5. Членовете на сдружението имат следните права:
  • да участват в обсъждането и решаването на въпросите, свързани с дейността на сдружението;
  • да дават препоръки за приемане на нови членове;
  • да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на сдружението;
  • да участват в дейността на сдружението;
  • да бъдат информирани за дейността на сдружението;
  • да ползват материалната база на сдружението за осъществяване на неговите цели, както и да се ползват от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в Устава.
 6. Членовете на сдружението са длъжни:
  • да спазват Хипократовата клетва и правилата на професионалната етика, регламентирани в действащите съсловни нормативни документи, при упражняване на професията;
  • да спазват Устава на сдружението и решенията на неговите органи;
  • да участват активно в инициативите и дейностите на сдружението;
  • да заплащат членски внос в размер и срок, определени от Общото събрание на сдружението;
  • да използват членството си в сдружението за цели, които не противоречат на Устава и закона.

V. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

 1. Органи на сдружението са:
  • Общо събрание;
  • Управителен съвет;
  • Председател;
  • Контролен съвет.
 2. 1) Общото събрание на сдружението е върховен орган на управление и се състои от всички членове на сдружението.
  2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет най-малко два пъти в годината или по искане на 1/3 от членовете на сдружението в 3 тримесечен срок от депозиране на искането в канцеларията на сдружението. Събранието се свиква в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай Управителния съвет не отправи писмена покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
  3) Събранието се свиква с писмена покана за датата, началния час, мястото, дневния ред за провеждането му и по чия инициатива се свиква. Уведомлението следва да бъде връчено на всеки член най-малко десет дена преди датата на събранието.
  4) Поканата се обнародва в специализираното печатно издание на съсловната организация и в един централен ежедневник най-малко един месец преди насрочения ден.
  5) Общото събрание се счита за редовно ако присъстват най-малко 1/2 от членовете му.
  6) Ако на определения час не се явят необходимият брой членове, заседанието се отлага с един час на същото място, след което се провежда при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на присъстващите.
 3. Общото събрание има следните права:
  • приема и променя Устава;
  • избира и освобождава Председателя на Управителния съвет, членовете на Управителния съвет и Контролния съвет;
  • изслушва и приема отчетите на Управителния и Контролния съвет;
  • приема бюджета на сдружението;
  • приема други вътрешни актове, свързани с дейността на сдружението;
  • определя размера и взема решения относно дължимостта на членския внос и срока за неговото внасяне;
  • взема решения за участие в други организации;
  • взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;
  • приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
  • отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове;
  • определя възнагражденията на членовете на Управителния съвет, Контролния съвет и другите органи на сдружението.
 4. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
 5. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
 6. Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
 7. Правата на Общото събрание не могат да бъдат възлагани на други органи на сдружението.
 8. 1) Всеки член има право на един глас.
  2) Членовете на Общото събрание нямат право на глас при решаването на въпроси, които се отнасят до:
  • него, негов съпруг или съпруга, негови роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, по сватовство – до втора степен включително;
  • юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
   3) Едно лице не може да представлява повече от трима членове. Упълномощаването следва да бъде извършено в писмена форма с нотариална заверка на подписа, като преупълномощаване не се допуска.
 9. Решенията за преобразуване или за прекратяване дейността на сдружението, за изменение и допълнение на Устава, приемане и изключване на членове, както и за избор на Председател се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.
 10. Всички останали решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.
 11. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.
 12. Управителния съвет се състои от седем члена, включително Председателят на сдружението и има двугодишен мандат.
 13. Управителният съвет:
  • представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
  • осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
  • разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава;
  • подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на сдружението;
  • подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
  • определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
  • взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание или друг орган;
  • ръководи дейността на сдружението между заседанията на Общото събрание;
  • свиква редовните и извънредните заседания на Общото събрание;
  • взема решения по финансиране на проявите на сдружението в рамките на одобрения бюджет;
  • определя реда за внасяне на членения внос;
  • определя възнагражденията на служителите – не членове на сдружението, както и размера на възнагражденията за услуги, извършени от лица, нечленуващи в сдружението.
 14. 1) Председателят на сдружението се избира за срок от две години.
  2) Председателят представлява сдружението.
  3) Председателят осигурява и организира цялостната дейност по изпълнение решенията на сдружението; информира обществеността в страната за работата на сдружението чрез средствата за масово осведомяване; свиква на заседание Управителния съвет.
  4) Председателят може да делегира своите правомощия на други членове на Управителния съвет.
 15. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да бъде свикано от всеки от заинтересованите членовете на Управителния съвет. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
 16. Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
 17. 1) Решенията на Управителния съвет за ликвидация на сдружението, за разпореждане с имуществото на сдружението, както и относно реда и организирането дейността на сдружението се вземат с единодушие.
  2) Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство.
 18. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
 19. 1) Контролният съвет се избира от Общото събрание за срок от две години и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет, финансовата и деловодна дейност и спазването на Устава.
  2) Контролният съвет се състои от трима души.

VI. ИМУЩЕСТВО

 1. 1)Имуществото и издръжката на сдружението се осъществяват и осигуряват от:
  • парични вноски на членовете;
  • доброволни вноски, дарения и завещания;
  • спонсорство;
  • други източници.

  2) Имуществото не може да се ползва за други цели, освен за осъществяване дейността на сдружението.

 2. Разходите на сдружението се извършват по одобрен от Общото събрание бюджет.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 1. Дейността на сдружението се прекратява:
  • с решение на Общото събрание;
  • с решение на Софийски градски съд при хипотезата на член 13, алинея 1, точка 3 от ЗЮЛНЦ.
 2. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
 3. Ликвидацията може да бъде извършена от Управителния съвет, от определено от него лице или лице, определено от съда, в случай, че Управителният съвет не е определил такова.
 4. В случай на обявяване на сдружението в несъстоятелност или неплатежоспособност се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
 5. Разпределянето на останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите се решава от Общото събрание.
 6. Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.
 7. След разпределянето на имуществото ликвидаторът е длъжен да направи искане пред Софийски градски съд за заличаване на сдружението.

 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Сдружението има печат с надпис „Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКО ОРТОДОНТСКО ОБЩЕСТВО – град София“.
 2. Всички въпроси, неуредени в настоящия устав се уреждат съгласно ЗЮЛНЦ и останалото действащо българско законодателство.

 

Настоящият Устав е приет на Общо събрание на сдружението, състояло се на 30.11. 2007 година в град София.