Skip to main content

Ортодонтски ден на ХІІ Научен Конгрес на Столичната Колегия на БЗС

Published —

Ортодонтски ден на ХІІ Научен Конгрес на Столичната Колегия на БЗС

ОРТОДОНТИЯТА – ЗАЩО, КОГА И КАК В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

Основна цел на ДМ е запазването на естественото съзъбие в оптимално здраве и възстановяване на естествената функция и постигане на максимална естетика при всяко едно лечение.
Целта на презентацията е да покаже важността на екипната работа между общопрактикуващия лекар по ДМ, специалиста по ортодонтия и другите дентални специалисти при планиране на профилактични и лечебни мероприятия във всяка една възраст.
Навременните профилактичните и лечебни мероприятия в детската възраст, могат да осигурят нормално развитие на съзъбието и ЛЧО, както и да предотвратят необходимостта от дълго, сложно и рисково ортодонтско лечение.
При протетичното възстановяване на съзъбието, ортодонтското лечение често се пренебрегва като възможност за коригиране на оклузалните несъответствия. Въпреки това то е ценна опция, която улеснява подготовката на протезното поле, преразпределението на оклузалните сили, осигурява условия за оптималната орална хигиена, по-добрия дизайн и по-предвидима прогноза за живота на протетичната конструкция.
Ортодонтията може да бъде в помощ на усложнените хирургични екстракции с цел намаляване на постоперативните усложнения, да създаде място и да подобри условията за последващо имплантологично лечение. Тясната взаимовръзка между ортодонтия и пародонтология е неизменна част от всяко ортодонтско лечение. Подобрената позиция на зъбите може да елиминира патологичната оклузия и да създаде по-здравословна пародонтална среда, която е и по-лесна за поддържане.
Интердисциплинарната философия интегрира знанията, уменията и опита от всички дисциплини на денталната медицина в цялостен план за лечение. Благодарение на нея се постига оптимална зъбна и лицева естетика, функционална оклузия и стабилност на пародонта.

ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

Доцент Христина Иванова Арнаутска,д.м. завършва висшето си образование във ФДМ към МУ София през 1999г . През 2006 год. добива специалност по Ортодонтия към МУ София, а 2011 год. завършва магистратура „ Здравен мениджмънт“ към МУ Варна. През 2013 г. защитава дисертационен труд на тема „ Диагностика и прогнозиране на ретинирането на кучешките зъби“ и придобива степен „доктор“ по Ортодонтия. През април 2016г. доц. Х. Арнаутска, д.м. придобива научно звание „доцент“ и е избрана за Ръководител на новосформираната Катедрата по Ортодонтия. За целия си преподавателски, научен и лечебен стаж, тя е ръководител на 16 специализанта и седем докторанта. Води лекционния курс по Ортодонтия на студенти и специализанти във Факултета по Дентална медицина, Варна. Участва като консултант в разработка на дисертационни трудове по други научни специалности -детска дентална медицина, хирургия и протетична дентална медицина. Доц. Арнаутска има издадена 1 монография и участва в издаването на две ръководства по Ортодонтия – на български и английски език. Има над 50 научни публикации в български научни списания , 24 статии в международни списания и над 35 презентации в български и чуждестранни симпозиуми и конгреси.
Доц. Арнаутска е член на World Federation of Orthodontics, Europian Orthodontic Society, SIDO -италианската ортодонтска организация, Българско Ортодонтско Общество, Български Учебно-Изследоватески Клуб по Лингвална ортодонтия, Biomede (International Association for Development and Spread of Orthodontic Biomechanics Knowledge), Съюз на учените- секция Варна, член на БЗС.

 

Доц. Владимир Петрунов, дм

Дигитализирането на ортодонтията – еволюция или революция?

В лекцията ще бъде засегнато навлизането на дигиталните технологии в ежедневната ортодонтска практика. Ще се посочат основните сфери, в които дигитализацията на диагностичния и лечебния процес предоставя нови възможности за планиране на лечебни стратегии и изработване на ортодонтски апарати. Акцентът на презентацията ще е насочен към изработването на ортодонтски апарати чрез CAD/CAM методи по изцяло дигитален протокол. Софтуерното планиране и машинното изработване на апаратите гарантира изключителна прецизност и предвидимост на резултатите при стриктно спазване на технологичния процес. Възможностите за индивидуализиране на апаратите са значително по-големи от конвенционалните методи на производство. Особено внимание ще се обърне на CAD/CAM ретайнерите и новите възможности, които дават новите материали и новите технологии. Ще бъдат посочени предимствата на методите за адитивно и субтрактивно изработване на ретайнерите. Този акцент не е избран случайно, тъй като важността на ретенцията е не по-малкa от самото лечение, а в ретенционната фаза активно участие могат да вземат всички лекари по дентална медицина.

Доц. д-р Владимир Ивайлов Петрунов, д-р

Образование и кариера
1994г. – висше образование по дентална медицина във МУ-ФДМ-.София
1995г. – частна практика – дентален лекар
1996г. – асистент в К-ра Ортодонтия, ФДМ – София
2001г. – специалност – Ортодонтия
2005г. – специалност – Обща стоматология
2012г. – научна степен „доктор“
2013г. – доцент в К-ра Ортодонтия, ФДМ – София
2021г. – ръководител К-ра Ортодонтия при ФДМ- София
Административни позиции
– Член на управителния съвет на Българско ортодонтско общество
– Управител на Следдипломен образователен център по ортодонтия

Научна дейност и научни трудове
– Член на Български зъболекарски съюз
– Член на Българско ортодонтско общество
– Член на Българско научно дружество по дентална медицина
– Член на Дружество по биомеханика
– Член на European Оrthodontic Society
– Член на редколегията на сп. Ортодонтски преглед
– Член на редколегията на сп. Проблеми на денталната медицина
– Член на редколегията на сп. Дентална медицина
– Автор и съавтор на над 50 статии в специализирани списания
– Участия с презентации в над 10 международни конгреса
– Регистриран патент в областта на ортодонтията
– Интереси в областта на дигиталната ортодонтия, ортодонтски софтуери за планиране на апарати, 3D принтиране на апарати, ортодонтска биомеханика
– Участник в проект за съвместна работа с Българска Академия на Науките за изследване и охарактеризиране на ортодонтските материали

 

Проф. Йоав Мазор DMD, MSc

Значението на дигитализацията в Ортодонтията. Новите инструменти в предпротетичната Ортодонтия използвайки дигитални методи.

Дигиталните дентални нововъведения в днешно време станаха ежедневен инструмент в Ортодонтската практика предлагайки нови възможности за диагностика и лечение.
Производство на алайнери в клинична обстановка, индиректен интелигентен бондинг и много други нововъведения вече са на разположение на всеки клиницист.
Дигиталните методи опростиха изключително много предппротетичната Ортодонтия с по-лесно и по-контролирано движение на зъбите, а също така и в по-кратки срокове.

Всички горе споменати дигитални инструменти ще бъдат представени подробно в лекцията заедно с тяхното различно и подходящо приложение.
Лекцията ще бъде онагледена със съответни случаи.

Проф. Йоав Мазор DMD, MSc
Специалист по Ортодонтия и зъбно-лицева ортопедия
Международен лектор по Ортодонтия – базови курсове и за напреднали
Университет в Йерусалим – главен инструктор в международната програма за специализация
Ключов консултант на GC – част от GET Международна група концептуални специалисти, местен и международен лектор
Лимитирана частна практика по Ортодонтия
Болница SHIBA – мениджмънт на случаи на пациенти със специални потребности: умствено увредени, Орто- хирургия, Лицево-челюстни аномалии и синдроми.
Clalit Smile – ръководител на отделение по Ортодонтия от 2019 г. (над 100 ортодонтски клиники)
Професионален съветник по изследване, развитие и дизайн на Ортодонтски продукти и системи.

Записвания, регистрация он-лайн и присъствено се прави на сайта на Столична Районна Колегия

Български Зъболекарски Съюз    https://bzs-srk.bg

Прочетете още

16.01.2023 – Елипс център, Дентална клиника „The Top“ – обучителен център, бул.“Цариградско шосе“…